Защита на лицата, подаващи сигнали

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или
публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

Настоящата информация има за цел да осведоми субектите за правата им, установени в ЗЗЛПСПОИН, отнасящи се до осигуряване защитата на лицата в дружеството, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

 


1.    ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТА ПО СМИСЪЛА НА ЗЗЛПСПОИН:

Сигнализиращи лица - такива са физически лица, които подават сигнал или публично оповестяват информация за нарушение, станало им известно в качеството им на:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец или стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

 

Защита по реда на този закон се предоставя и на:

 • всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;
 • лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
 • лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
 • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.


Законът забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия.

 


2.    ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Законът се прилага по отношение на сигнали/публично оповестяване на информация за:
2.1. Нарушения на българското законодателство или актове на ЕС в областта на:

 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;

2.2. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2.3. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

2.4. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

2.5. Извършено престъпление от общ характер, за което лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

2.6. Сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:

 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 


3.    КАНАЛИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
Сигнали се подават приоритетно чрез канала за вътрешно подаване на сигнали, съгласно информацията по-долу. В случай на основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск, сигналът може да бъде подаден до националния орган за външно подаване на сигнали - Комисията за защита на личните данни. Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

 


4.    НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ НА “ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД
Сигнал може да се подаде лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно по един от следните начини:

 • писмено - на адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 35 или на електронен адрес: claims@usitcolours.bg;
 • устно - чрез лична среща с отговорното лице или на телефон +359 87 611 5611, включително чрез система за гласови съобщения.

 

Писмените сигнали се подписват лично от лицето, подаващо сигнала и се подават чрез попълване на формуляр по образец или в свободен текст. Устните сигнали се документират чрез попълване на формуляр от отговорния служител, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

 

Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години.
Ако сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице от “Юзит Калърс България” ООД изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него, се връщат.
Лице, което съзнателно е подало сигнал или е оповестило публично невярна информация, може да бъде наказано от Комисия за защита на личните данни с глоба от 3000 до 7000 лв.

 

За повече информация относно правата и задълженията по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, можете да се запознаете с пълния текст на закона или да се обърнете към отговорното лице в дружеството.

 

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна, спомагайки различни процеси в сайта като навигиране, пренос на данни и сигурност. Бисквитките се ползват и за набавяне на обобщена и напълно анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва от потребителите – например най-разглеждани страници, брой посетители, време на зареждане на страниците и други. Тази информация ни помага за подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с пригодени според техните интереси рекламни съобщения. На линка долу може да прочетете по-подробно описание за това какво са бисквитките, какви бисквитки ползваме и каква е употребата им. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.

Този сайт използва бисквитки, за да може да функционира. Бисквитките правят употребата му технически възможна, лесна и сигурна. Ползват се и за набавяне на анонимизирана статистическа информация за това как сайтът се ползва, с цел подобряване на неговата визия, съдържание и бързодействие, както и за последващо таргетиране на потребители с адаптирани за тях рекламни съобщения. За да работи нашия сайт по най-добрия и адаптиран за всеки потребител начин е необходимо съгласие с бисквитките.

иконка иконка