Usit Colours използва бисквитки, с цел подобряване на услугата на нашите уебстраници. Ако продължите да използвате онлайн услугите ни, приемаме че сте съгласни да получавате бисквитки от уебстраниците, собственост на компанията.

ISO сертификат за управление на качеството Usit Colours

“Юзит Калърс България” ООД е една от най-големите туристически компании на българския пазар. През годините ние разширявахме своята продуктова гама, офис мрежа, информационно обслужване, а като основна цел за нас винаги е била удовлетвореността на клиента. За да можем да постигнем качеството, свързано с все по-високите изисквания на нашите клиенти, още през 2009 година в компанията беше разработена и внедрена Система за управление на качеството. Наличието на подобна система гарантира:

 

»    Повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги;
»    Нарастване удовлетвореността и доверието сред клиентите;
»    Възможностите на компанията пред потенциалните клиенти и партньори;
»    Компетентността на служителите;
»    Национално и международно признание;

 

 

Системата за управление на качеството на “Юзит Калърс България” ООД е сертифицирана от международната одиторска компания RINA и отговаря на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Сертификатът по ISO 9001 показва на клиента, че срещу него стои стабилен партньор, който работи по ясни правила и защитава неговия интерес.

 

Сертификат по ИСО на Usit Colorus

 

 

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

 

Ръководството на „Юзит Калърс България” ООД дефинира политиката по качеството в настоящата декларация - гаранция, че политиката и целите по качеството са създадени за Системата за управление на качеството /БДС EN ISO 9001:2015/ и са съвместими със стратегическата насоченост и с контекста на организацията.

 

 

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СА:


»    Да бъде лидер на българския пазар в доставката на услуги в областта на туризма (самолетни билети, настаняване в страната и чужбина, пакетни почивки и екскурзии и др.) и програмите за международен културен обмен.
»    Постигане на максимално задоволяване на изискванията на клиентите във връзка с видовете предлагани услуги, качеството на тяхното предлагане и достъпността до клиента (офис мрежа и услуги през интернет).
»    Осигуряване устойчиво развитие на компанията по отношение на нива на продажби и печалба, като по този начин отстоява своето място на пазара и социалната си мисия, включително гарантиране на работните места и справедливо заплащане.

 

 

ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:


»    Удовлетвореността на клиентите - най-важно условие, което осигурява организацията да просъществува и в бъдеще. Единствен критерий за постигнатото от нас качество е равнището на удовлетвореност на клиентите.
Като основен измерител за постигната удовлетвореност на клиента в организацията се приема липсата на основателни оплаквания и рекламации, повтарящите се поръчки от клиентите и печеленето на нови, още по-взискателни клиенти, които ще насърчават нашия стремеж към непрестанни подобрения.
»    Лидерството и съпричастността на хората са другите два ръководни принципа в нашата организация. Лидерите установяват онази атмосфера, която мотивира и увлича и останалите служители да участват пълноценно при постигане на основните цели.
Изключително важно е да се работи в екип с твърдото и ясно убеждение, че само желаният и търсеният резултат на нашия труд ще доведе до добро икономическо състояние на организацията и просперитет на всеки един от нас.
»    Създаване на такива ресурсни и организационни предпоставки и такива условия на труд и механизми за мотивация, че всеки служител да е най-активно и пълноценно ангажиран, всеки според своите отговорности, с ефективни действия за осигуряване и развитие на качеството.
Основни критерии за оценка на степента на мотивираност и пълно участие на всички сътрудници при изпълнение на поставените цели са реалните приноси на всеки от тях, активното им участие в процеса на извършване на непрестанни подобрения в организацията.
»    Използването на процесния подход при изграждането, внедряването и ефективното функциониране на Системата за управление на качеството на организацията е предпоставка за въвеждането на системния подход в управлението. Мислене, основано на риска – овладяването на рисковете и използването на възможностите са основата за постигане на по-добри резултати и предотвратяване на негативни последствия Решенията, които ръководството взима, се основават на сериозен и задълбочен анализ на събираните в организацията данни.
»    Взаимноизгодни отношения с външните доставчици на туристически услуги и обменни програми са другият ръководен принцип в нашата работа. От качеството на нашите доставки зависи и качеството на нашата дейност и затова ние акцентираме на развитие и укрепване на отношенията с основните доставчици.
»    Постоянни подобрения на всички равнища в организацията. Това значи истински полезната работа по предотвратяване на грешки да се изнесе начело пред не дотам ефективната работа по търсене и отстраняване на вече допуснати грешки.
»    Подобряване на работната среда и въвеждане на мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда. Така от една страна осигуряваме качествена работна среда, която да спомага за пълното разгръщане на потенциала на служителите и от друга даваме своя малък принос в поддържането на околната среда, осигурявайки бъдещето на следващите поколения.

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ГАРАНТИРА, ЧЕ:


»    полага грижи системата за управление да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.
»    е създало условия за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в развитието на Системата за управление на качеството.
»    организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Системата за управление на качеството.

 

Като Изпълнителен директор на “Юзит Калърс България“ ООД декларирам личното си участие и отговорност и тези на ръководството и персонала, за изпълнение на обявената Политика по качеството, осигуряваща устойчив растеж на организацията.

Нашите ресурси, знания, умения, опит и амбиция ни дават увереност, че можем да спечелим доверието на клиентите. Вярваме в способностите на всеки член от нашия екип и ценим приноса му в постигането на главните ни цели.

 

 

Изпълнителен директор:
Росица Панчева

 

 

« обратно

обновена 04.2018


иконка иконка